De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals signalen van ernstige acute of structurele onveiligheid melden bij Veilig Thuis. Organisaties moeten in een afwegingskader dat is opgenomen in hun meldcode hebben beschreven om welke situatie dat gaat.

Sectorspecifieke meldcodes

Organisaties hoeven niet zelf een afwegingskader te ontwikkelen. De zeven clusters van beroepsgroepen die onder de Wet Meldcode vallen nemen daarvoor, in samenwerking met Veilig Thuis, het voortouw. Het gaat om de clusters onderwijs, justitie, verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, pedagogen/psychologen e.a., paramedici en kinderopvang. Met behulp van het basisdocument Afwegingskader van de overheid passen zij de bestaande meldcodes aan. Zij leggen in hun meldcodes vast in welke situaties professionals altijd een melding doen bij Veilig Thuis.

Kern van de aanpassing

In stap 4 (Wegen van het geweld) en stap 5 (Beslissen) worden vijf afwegingsvragen toegevoegd. Die vragen helpen professionals af te wegen of:
- Zij volgens hun beroepsnorm moeten melden bij Veilig Thuis en daarna:
- Of het bieden of organiseren van hulp ook tot de mogelijkheden behoort. Zo helpt de verbeterde meldcode professionals zorgvuldig en snel handelen als er sprake is van ernstig acuut of structureel geweld of van een disclosure.

Slachtoffers eerder en langer in beeld

Het doel van de aanscherping is dat slachtoffer eerder en beter in beeld komen én blijven bij Veilig Thuis. In de huidige meldcode melden professionals alleen als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. Hierdoor worden signalen soms gemist en er is weinig uitwisseling van informatie van professionals die met dezelfde gezinnen werken. Professionals hebben vaak zelf niet de mogelijkheid vast te stellen of geweld daadwerkelijk gestopt is of weer is opgelaaid: zij zijn kort betrokken bij een gezin of ze zien slechts een deel van de problematische gezinssituatie, omdat ze slechts een gezinslid kennen of omdat ze te weinig achtergrondinformatie hebben.

Veiligheid op lange termijn

Met de meldcode melden professionals situaties waarin sprake is van acute of langdurige onveiligheid en bespreken met Veilig Thuis welke handelingsmogelijkheden zij daarnaast zelf hebben. Veilig Thuis brengt signalen over een langere periode en uit verschillende bronnen bijeen. Op deze manier kan Veilig Thuis beter monitoren of de veiligheid in het gezin op lange termijn verbetert.


Afwegingskader: meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gaat veranderen

Meer over de meldcode:

Meldcode proof test

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet je over de meldcode. Geef 10 antwoorden en weet of je 'meldcodeproof' bent. 

Doe de meldcode-test

Meldcode stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de Meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe werkt met het 5-stappenplan.

Word meldcodeproof!

Nieuwsbrief Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Schrijf je in voor de Meldcode nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van de laatste updates.

Nu inschrijven