1. Actueel
  2. Kindermishandeling bestrijden

Kindermishandeling bestrijd je door meer samen te werken en het taboe te doorbreken

Prof. Dr. Majone Steketee aanvaardt leerstoel aan Erasmus Universiteit Rotterdam

“Geweld binnen gezinnen is een hardnekkig probleem dat je pas echt tegengaat als beleidsmedewerkers, hulpverleners en onderzoekers zich opener opstellen en meer gaan samenwerken”, dat stelt bijzonder hoogleraar prof. dr. Majone Steketee in haar inaugurele rede ‘De olifant in de (kinder)kamer’ waarmee ze vandaag haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam accepteert. Steketee draagt vanuit haar leerstoel via verschillende onderzoeken bij aan een effectieve aanpak van kindermishandeling.

Zo’n 119.000 kinderen in Nederland worden mishandeld in het gezin waarin zij opgroeien. Dat aantal neemt niet af, het aantal (her)meldingen neemt zelfs toe. Het niet erkennen en benoemen van de mishandeling leidt tot een trauma dat impact kan hebben op de volgende generatie. 

Steketee schetst het probleem als ‘ingewikkeld en ongemakkelijk’ en benadrukt dat het met regelgeving en beleidsvoornemens niet ‘weg geregeld’ kan worden: “Kindermishandeling wordt nog steeds niet voldoende herkend, en hulp aan kinderen is nog steeds ondergeschikt aan regelgeving en regelzucht.” Met vier grote onderzoeken vanuit haar leerstoel, en met hulp van professionals, wil Steketee de mogelijkheden ontwikkelen om kinderen beter te beschermen en de overdracht van geweld van generatie op generatie een halt toe te roepen.

Meer openheid en betere samenwerking

Nog steeds ligt er een taboe op kindermishandeling. Niet alleen de kinderen en veel volwassen in hun omgeving, ook professionele hulpverleners voelen aarzeling tot handelen. Het is voor hen lastig inschatten wanneer zij mogen ingrijpen in de privésfeer van het gezin, al dan niet met gedwongen hulpverlening. Of ze kiezen voor bestrijding van andere problemen binnen het gezin, in de hoop dat het geweld dan stopt. Steketee:

“Zolang we het taboe rond kindermishandeling bij in ieder geval professionals niet doorbreken, wordt het probleem onvoldoende aangepakt.”

Daarnaast is kindermishandeling een complex probleem. “Door de vele aspecten, denk aan het type geweld, door wie en de duur, is het moeilijk een eenduidig beeld te krijgen. Er bestaan veel aanpakken en er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar allemaal gefragmenteerd. Alle betrokken partijen, zoals gemeenten, instellingen, financiers en onderzoekers, moeten meer samenwerken en informatie delen. Daarbij moet de wetenschap hun kennis nuttig maken voor de praktijk." 

Invulling leerstoel

Als bijzonder hoogleraar en als directeur van het Verwey-Jonker Instituut wil Steketee bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. Om beter zicht te krijgen op die ‘olifant in de (kinder)kamer’. In het bijbehorende onderzoeksprogramma richt zij zich op de vraag hoe effectief we zijn in het beschermen van kinderen. Het programma bestaat uit vier onderzoeken: een longitudinale studie en onder¬zoek naar zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit. Een onderzoek naar de effectiviteit van de bestaande aanpak van huiselijk geweld. Een onderzoek naar de meerwaarde van het wel of niet gedwongen karakter van de hulpverlening. En een onderzoek naar de effectiviteit van enkele concrete vernieuwende aanpakken.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het voornemen de volgende instanties nader te betrekken bij de leerstoel: de Raad voor de Kinderbescherming, het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Jeugdzorg Nederland, het Directoraat-Generaal Straffen & Beschermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.