1. Meer kinderen gezien

Meer kinderen gezien

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

Achtergrond

Om kinderen die thuis onveilig opgroeien eerder te zien, zijn de volgende zaken van belang:

Professionals die met een meldcode werken komen drie keer zo vaak in actie als zij het vermoeden hebben dat een kind thuis onveilig opgroeit dan professionals die geen meldcode hebben. Augeo vindt het daarom van groot belang dat beroepsgroepen beschikken over goede meldcodes kindermishandeling ontwikkelen en professionals stimuleren daarmee te werken. Met onze beleidsprojecten zetten we ons in om meldcodes kindermishandeling te verbeteren. We werken mee aan verbeterde richtlijnen over welke situaties tenminste bij Veilig Thuis gemeld moeten worden en aan betere aanwijzingen over het praten met kinderen die thuis in de knel zitten.

Screeningsinstrumenten

Er bestaat een aantal goed onderzochte  screeningsinstrumenten die beroepskrachten helpen om zorgelijke opvoedsituaties beter in beeld te krijgen. De SPUTOVAMO-vragenlijst helpt verpleegkundigen bijvoorbeeld om te beoordelen of een verwonding van een kind past bij een ongeluk(je) is of dat er mogelijk iets anders aan de hand is.

Bovendien is steeds meer duidelijkheid over het belang van screenen op ernstige problemen bij ouders, zoals partnergeweld en drugsverslaving, om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Augeo stimuleert de doorontwikkeling en het gebruik van deze zogenoemde ‘kindcheck’ met handreikingen, verbeteringen in de meldcodes van beroepsgroepen en met online cursussen van Augeo-academy.

Scholing

Door een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling komen meer mishandelde kinderen in beeld bij hulpverleners. Dit effect wordt echter alleen bereikt als beroepskrachten, zoals kinderopvangwerkers en verpleegkundigen, ook zijn getraind in het gebruik daarvan. Augeo zet zich via Augeo-academy in om zoveel mogelijk van de 1 miljoen professionals die in Nederland met ouders en kinderen werken, te bereiken met goede nascholing. Al meer dan 130.000 professionals hebben een online nascholing bij Augeo-academy gevolgd.

Beroepsopleidingen

Toekomstige professionals moeten goed toegerust aan het werk kunnen. Daarom zet Augeo-academy zich in om de 400.000 MBO-, HBO-, en WO-studenten van nu, al tijdens hun opleiding leren wat onveilig opgroeien is, hoe je dat signaleert en wat je eraan kunt doen. Zodat zij zich vanaf de start van hun beroepsleven in staat voelen om kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. X opleidingen en x studenten zijn actief met de door Augeo-academy ontwikkelde lesmaterialen voor beroepsopleidingen

Continue aandacht

Getrainde beroepskrachten die werken in een organisatie die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft, signaleren vaker dat kinderen thuis in de knel zitten. Dat gaat niet vanzelf. Ook getrainde professionals hebben het nog regelmatig nodig om aan het thema kindermishandeling herinnerd te worden. Augeo zoekt naar manieren waarop het haalbaar en betaalbaar is voor organisaties en professionals, om aandacht voor het onderwerp kindermishandeling langdurig vast te houden. Daarom ontwikkelen we, naast uitgebreide online cursussen, bijvoorbeeld ook korte leerberichten die via de mobiele telefoon kunnen worden gevolgd. En biedt Augeo Magazine iedere maand aan 6.800 lezers gratis actuele informatie over veilig opgroeien.