Interview met ida ouweneel

van veilig thuis rotterdam rijnmond

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zijn een regionale organisatie waar slachtoffers, plegers, omstanders en professionals terecht kunnen. En we zijn er juist om al in een vroeg stadium advies te geven.

ADVIES VRAGEN, HOE EERDER HOE BETER

‘Er is afgesproken dat de school altijd de stappen van de meldcode volgt en in alle stappen Veilig Thuis mag bellen voor advies.’ vertelt Ida Ouweneel. ‘In eerste instantie hopen we telefonisch zoveel mogelijk advies te geven aan professionals over handelingsmogelijkheden om als school weer verder te kunnen. Hoe eerder school bij vragen rond huiselijk geweld en/of kindermishandeling met Veilig Thuis in contact komt, hoe beter.’
Leerkrachten zien elke dag kinderen op school verschijnen. Ze zien bijvoorbeeld dat een kind niet goed verzorgd is, ouders het kind niet bren-gen, geen eten meekrijgt naar school of dat een kind buiten de groep valt. Of er komen andere signalen vanuit thuis die kunnen duiden op onveiligheid of een bedreigde ontwikkeling. Een kind is bijvoorbeeld getuige geweest van huiselijk geweld. 

VEILIGHEID VAN EEN KIND STAAT VOOROP

Wij vragen altijd aan school om zorgen over een kind met de ouders te bespreken. Dat blijkt soms een moeilijke stap. Heel gek is dat niet. Leerkrachten zijn bang dat het kind wordt weggehaald bij de ouders of dat zij hun goede band met ouders op het spel zetten. Mij lijkt dat, zeker met zo’n goede band, je altijd zorgen over het kind moet kunnen delen met de ouders. Als dat niet kan gaat de band met de ouders niet boven de veiligheid en welzijn van het kind. 

WAT DOET VEILIG THUIS MET EEN MELDING?

Wanneer school een melding maakt willen we niet dat het een verrassing is voor de ouders als Veilig Thuis langskomt. De enige reden om anoniem te melden, dus: zonder berichtgeving aan de ouders, is als er acuut en concreet dreigend gevaar is voor het kind. Er wordt  gevraagd schriftelijk een melding te doen bij Veilig Thuis. 

Intern beoordelen professionals de melding en bepalen zij multidisciplinair de vervolgstappen. Dit noemen wij triageren. Op elke melding ver-zamelen we informatie.  Is het kind bijvoorbeeld al bekend bij de jeugd-bescherming of bij de Raad voor de Kinderbescherming? Wat weten we vanuit de verwijsindex? Veilig Thuis weegt en beoordeelt de veiligheid. We koppelen terug naar degene die gemeld heeft over wat we verder doen. 

Ida ouweneel

Het komt voor dat er geen ver-volgstappen nodig zijn. We zien bijvoorbeeld dat er al hulpverlening betrokken is of dat lokale wijkteams het kunnen oppakken. In dat geval houden we met de bestaande hulpverlening contact. Wanneer we vaststellen dat er een acute of structureel onveilige situatie is, starten we een interventie. We hebben eerst contact met het gezin. Afhankelijk of het gezin meewerkt en een gesprek met ons wil, zoeken we samen naar passende hulpverlening. 

Wanneer het gezin niet wil meewerken zullen we onder wettelijke bevoegdheid een onderzoek starten. In eerste instantie zoeken we naar hulp dichtbij en proberen we hulpverlening in het vrijwillig kader te organiseren, zij het soms onder druk. In uiterste gevallen schakelen we door naar de Raad voor de Kinderbescherming om hulp in het gedwongen kader op te starten.

GEDEGEN ONDERZOEK: EN TERECHT

Dit hele proces is behoorlijk goed in protocollen vastgelegd. En terecht. Want je zult zelf maar gemeld worden. Je begrijpt dat een proces als dit gedegen moet worden gedaan. Sommige signalen zijn niet terecht. Zo hebben we helaas veel te maken met echtscheidingen die uitmonden in een vechtscheiding, met als gevolg dat ouders niet altijd op één lijn zitten.  Dan kan het voor ons, maar ook voor scholen lastig zijn om erachter te komen wat de echte zorg is.

IN HOEVERRE IS DE SCHOOL NOG BETROKKEN BIJ HET PRO-CES NA EEN MELDING?

De school is geen hulpverlener maar het kind blijf je zien.  Het is belangrijk dat ook na de melding de school betrokken blijft en signalen doorgeeft of bij vragen Veilig Thuis belt. Stel, er is al hulp aanwezig in het gezin maar de situatie verandert en wordt zo onveilig dat dit niet meer door de betrokken hulp op te lossen is. Communicatie met Veilig Thuis kan dan wezenlijk verschil maken. Houd ons op de hoogte en blijf afstemmen, zodra zorgen toenemen.

TOT SLOT, AAN ALLE SCHOLEN

Volg de stappen van de meldcode. En weet dat je in elke stap van de meldcode ons mag bellen voor advies en ondersteuning. Wat dus zeker niet betekent dat je altijd direct moet melden. Juist niet. Melden ontstaat vanuit een afwegingsproces waarin we je kunnen ondersteunen in jouw zorgen die je hebt over kinderen en hun ouders. 
We zijn natuurlijk een formele instantie, zeker als de veiligheid van kinderen in geding is. Dus ik kan me de angst goed voorstellen van professionals om ons erbij te betrekken. Ook vanuit het perspectief van ouders gedacht. Tegelijkertijd hopen we dat professionals inzien dat juist al in het begin van het proces zij zelf veel kunnen betekenen en kunnen doen voor de veiligheid van kinderen en hun ouders. Hoe eerder we samen in contact zijn, hoe makkelijker het proces zal verlopen en hoe beter de weg naar hulpverlening nog wijd open is.

De meldcode verandert. Benieuwt wat er verandert voor jou? Klik hier.