Augeo helpt al ruim tien jaar professionals die werken met kinderen en ouders. Want ieder kind moet veilig opgroeien. We hebben al veel bereikt en zijn daar trots op.
Vrouw achter bureau

Augeo academy

De Augeo Academy heeft meer dan 130.000 mensen getraind om kindermishandeling sneller te herkennen. Iedere maand zijn zo’n 7.000 professionals online bezig met een cursus. Er zijn meer dan 100 cursussen, toegespitst op leerkrachten, huisartsen, verpleegkundigen, werknemers in de kinderopvang enzovoort. Uit onderzoek blijkt dat de professionals na afloop beter in staat zijn om zorgelijke situaties te signaleren, te bespreken met ouders en ondersteuning te organiseren. De Augeo Academy bestaat sinds 2009. naar de academy

Augeo jongerentaskforce

De Augeo Jongerentaskforce spreekt iedere maand met ruim 400 mensen die met ouders en kinderen werken. De jongeren praten vanuit hun eigen ervaringen over kindermishandeling of echtscheidingen. Dit gebeurt in de vorm van workshops en optredens op congressen (storytelling). De jongeren geven ook advies aan beleidsmakers zoals wethouders en politici over de aanpak van kindermishandeling. De Augeo Jongerentaskforce bestaat sinds 2015. naar de jongerentaskforce

Gemeenten TKM

Onderzoek bij gemeenten

De Augeo Foundation doet in ruim honderd gemeenten mee aan een onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling. Bij het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, zijn zo’n 1.300 gezinnen betrokken. Welke hulp krijgen gezinnen waar huiselijk geweld of mishandeling speelt, is er aandacht voor de kinderen zelf, nemen de traumaklachten af? Bijzonder is dat de gemeenten tussentijds leren van elkaars ervaringen. De Augeo Foundation speelt daarbij een coördinerende rol. Het onderzoek loopt tot 2020.

Steun geven aan kinderen jongeren

Handle with care

De Augeo Foundation werkt vanuit het concept ‘Handle-with-Care’. Het concept gaat uit van een brede aanpak, waarbij ieder onderdeel belangrijk is: het signaleren of er thuis iets mis is, het wederzijds informeren van betrokken instanties en steun verlenen aan kinderen. Zo blijkt uit onderzoek dat steun van leerkrachten aan kinderen die geweld of verwaarlozing hebben meegemaakt hun veerkracht versterkt en het herstel bevordert. Ruim 2.000 leerkrachten hebben in dat kader bij de Augeo Academy een cursus gevolgd. Ook loopt er een proef waarin de politie scholen bij huiselijk geweld informeert, zodat leerkrachten steun kunnen geven.

Dokter met jongetje

Meldcode

De Augeo Foundation heeft de afgelopen jaren geholpen om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan te scherpen. Vanaf 2019 moeten beroepsgroepen een afwegingskader gebruiken: bij een vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling moeten ze dat melden bij Veilig Thuis. De Augeo Foundation schrijft mee aan de handreikingen die beroepsgroepen moeten helpen bij het ontwikkelen van het afwegingskader. Ook geeft de Augeo Foundation beroepsgroepen advies en informatie over de meldcode.