Hoe kunnen we als school Marit helpen?

Marit wordt verwaarloosd en gepest: Wij vragen aan een aandachtsfunctionaris: Wat kunnen we doen? 

WIE IS MARIT?

Marit is een leerling van onze school. Ze is 7 jaar. Marit ziet er onverzorgd uit, heeft vaak ongewassen haar en ruikt soms naar urine. Ze draagt te grote of te kleine kleren. Kleding die er anders uitziet dan van de andere kinderen, zoals wijde lange rokken en jurken. Klasgenootjes pesten haar. Ze zeggen tegen haar dat ze stinkt en ze willen niet naast haar zitten. Marit wordt niet gevraagd om bij andere kinderen thuis te spelen. Ze is veel alleen, zowel op school als thuis. Marit geeft aan dat ze graag andere kleren wil en vriendinnetjes mee naar huis wil nemen. Maar dat mag niet van haar moeder. Ze vraagt waarom dat van andere mama's wel mag. 

WAAROVER MAAKT DE SCHOOL ZICH ZORGEN?

Als juf maak ik me grote zorgen om Marit. Haar moeder lijkt veel te drin-ken, ziet er ook onverzorgd uit, komt niet naar school om Marit te bren-gen of te halen. Als ik gesprekken wil plannen, moet ik veel moeite doen om moeder te overtuigen dat het belang-rijk is. In de klas heb ik veel aandacht besteed aan pestgedrag en heb ik met boekjes behandeld hoe erg het is als één kind niet mee mag doen met de anderen. 
Mijn vraag luidt: wat kunnen we als school doen om Marit te helpen? Het antwoord van de aandachts- functionaris: 

EERST: IN GESPREK

Als juf zal je eerst de moeder moeten uitnodigen om je zorg te bespreken. Je doet er goed aan om rustig uiteen te zetten dat Marit buiten de groep valt, omdat ze er onverzorgd uitziet en niet fris ruikt. Moeder zal dit waarschijnlijk niet leuk vinden; misschien wordt ze zelfs boos. Het zou kunnen dat ze zegt dat er niets mis is met de manier waarop zij en Marit het doen, en dat de school les moet geven en zich hier niet mee te bemoeien. Dan kan je de moeder uitleggen dat iedereen in-derdaad verschillend kan denken over wat een goede verzorging is, maar dat Marit er last van heeft dat de kinderen niet naast haar willen zitten en niet met haar willen spelen. En dat ze erg alleen is op school. (tekst gaat verder na beeld)

Handen voor ogen

ADVIES INWINNEN

Het  is ook raadzaam met een des-kundige van gedachten te wisselen over Marits thuissituatie. Dat kan de aandachtsfunctionaris bij jou op school zijn, maar wellicht ook een externe deskundige, zoals Veilig Thuis. Je kunt Veilig Thuis altijd voor advies bellen zonder de naam van Marit en haar moeder te noemen. 

STARTEN VAN DE MELDCODE

Volg de stappen van de meldcode: deze helpen je zorgvuldig en gestruc-tureerd te handelen bij zorgen over een kind.  

STAP 1
Belangrijk is dat jullie de zorg van de school goed omschrijven. Beschrijf feitelijk en zonder oordeel wat je ziet en leg dat vast in het dossier.  

STAP 2
Vraag advies  bij Veilig Thuis, zonder de naam van Ma-rit en moeder te noemen. Veilig Thuis kan je bijvoor-beeld adviseren over de manier waarop je de moeder van Marit het best kunt uitnodigen voor een gesprek en wat je tegen haar kunt zeggen om haar te helpen inzien wat deze situatie voor Marit betekent. 
Ook kan Veilig Thuis  adviseren over het inventarise-ren van  een netwerk dat Marit en haar moeder kan ondersteunen. 

STAP 3
Stel dat het moeilijk is om de gesprekken met moe-der te plannen, zoals je in je vraag stelde. Dan zou je kunnen zeggen dat jullie thuis langskomen. Dat helpt meestal wel. Het kan zijn dat de moeder begripvol is en erover kan praten. Het tegendeel kan ook gebeu-ren; dat ze de zorg van de school totaal niet begrijpt. En niet inziet wat dit voor Marit en haar ontwikkeling betekent. Je kunt dit gesprek met Veilig Thuis voorbereiden: wat je tegen haar kunt zeggen om haar ervan te overtuigen dat je samen met haar naar een oplossing wilt zoeken. 

STAP 4
De aandachtsfunctionaris weegt de informatie die tot dan toe is verzameld. Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek met de moeder kan de aandachtsfunc-tionaris nogmaals met Veilig Thuis contact opnemen om te overleggen over de volgende stap. 

STAP 5
Als  de aandachtsfunctionaris besluit een melding bij Veilig Thuis te doen, stelt hij of zij de moeder hiervan schriftelijk op de hoogte. Veilig Thuis doet dan onder-zoek en probeert hulp in gang te zetten. 
Het kan ook zijn dat de aandachtsfunctionaris in overleg met Veilig Thuis besluit dat school kan verwij-zen voor de juiste hulp, bijvoorbeeld door het CJG.
Als juf krijg je Marit gewoon weer in de klas. Blijf aandacht besteden aan het voorkomen en aanpakken van pesten. Het is belangrijk dat Marit zich op school veilig kan voelen en vriendjes heeft. Wat je verder kunt doen, lees je met deze tips over steun bieden.

anderen lazen ook

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

Verandering meldcode houdt kwetsbare kinderen in beeld

Lees hoe

steun bieden in de klas

Trauma-sensitief lesgeven voor het primair onderwijs

Bekijk de demo

Augeo Academy

Augeo academy

Hoe werk je met de meldcode? Hoe organiseer je steun rond een kind? Je leert het met online cursussen.

Ga aan de slag