Gezinsproblematiek in beeld

Nieuw beleidsinstrument geeft inzicht

Momenteel vindt er een uniek onderzoek plaats naar kindermishandeling en geweld tussen partners. Meer dan 100 gemeenten, meer dan 1.200 ouders en ruim 1.500 kinderen doen hier aan mee. Op basis van de eerste meting van dit onderzoek is een beleidsinstrument ontwikkeld. Het instrument geeft inzicht in de problematiek van gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis.

Bij deze gezinnen spelen verschillende problemen, in verschillende combinaties en in verschillende mate van ernst en frequentie. Het onderzoek maakt duidelijk dat de verschillende probleemcategorieën niet los van elkaar bekeken moeten worden. In het merendeel van de gezinnen is sprake van een opeenstapeling van problemen. Alle onderzochte problemen afzonderlijk zijn al reden genoeg om hulp in te zetten. Hier staat uitleg over deze problematiek en de opbouw ervan. Het instrument gaat niet specifiek over eerwraak, genitale verminking en evenmin over ouderenmishandeling. Aangezien 90% van de meldingen bij Veilig Thuis gaat over partnergeweld en/of kindermishandeling biedt het instrument voldoende handvatten om een goede inschatting te maken van de benodigde hulp aan gezinnen gemeld bij Veilig Thuis.

Testen in de praktijk

Het instrument wordt nu verder ontwikkeld met medewerking van enkele gemeenten en regio’s die de tool testen in de praktijk. Als het instrument gereed is kunnen gemeenteambtenaren er een onderbouwde inschatting mee maken van de hulp die zij moeten inkopen om de problematiek van deze gezinnen op een goede manier het hoofd te bieden. Het instrument wordt ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation.

Bekijk het Beleidsinstrument (pdf)

Lees ook:

Werkt de aanpak van kindermishandeling door gemeenten?

Op 7 november 2019 werden de tussentijdse resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Lees meer

Kindermishandeling effectief aanpakken

Augeo Magazine Special voor Gemeenten Lees Augeo Magazine

Niuwsbrief

Nieuws en actualiteit

Nieuwsbrief De laatste updates over kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in