1. Actueel
  2. Hebben kinderen volgens jou wat in te brengen in Nederland?

Hebben kinderen volgens jou wat in te brengen in Nederland?

Het VN-Kinderrechtencomité kijkt elke vijf jaar naar wat er goed gaat en wat beter kan voor de kinderen in Nederland. Volgens Marc Dullaert, voorzitter van het Kinderrechtencollectief (waarvan Augeo Foundation kernlid is) doet Nederland het slecht, zeker op het gebied van participatie.

‘Nederland zegt dat kinder- en jongerenparticipatie belangrijk is, maar maakt het niet waar.’ Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die kinderen aangaan. Die mening moet serieus genomen worden. Dat staat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Toch is het in Nederland nog niet bij wet geregeld om kinderen verplicht te betrekken bij het tot stand komen van beleid dat hen aangaat.

Kinderparticipatie in de wet

Het Kinderrechtencollectief pleit dan ook voor een expliciete vermelding van het recht op betekenisvolle participatie van kinderen en jongeren in de Wet Versterking Participatie op Decentraal Niveau. ‘Er zijn wel enkele initiatieven vanuit de overheid, maar er zijn geen beloftes. Ik vind het onacceptabel dat jeugdparticipatie nog steeds niet wettelijk vastgelegd is in Nederland. Bovendien is het niet inzichtelijk of en hoe uitkomsten van bijvoorbeeld een jongerenpanel worden meegenomen in openbare besluitvorming’, zegt Marc Dullaert. ‘Het vraagt politieke wil en wetten om jongeren ook echt structureel mee te laten denken over beleid dat hen aangaat, zoals jeugdzorg, armoedebeleid en onderwijs.’

Buurlanden doen het beter

In onze buurlanden is de participatie beter geregeld. In Vlaanderen is bij wet vastgelegd dat kinderen en jongeren inspraak hebben op beleid dat hen raakt. De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering. Duitsland geeft sinds 2022 uitvoering aan een nationaal actieplan voor kinder- en jongerenparticipatie. Toekomstige regering, neem structureel de stem van kinderen en jongeren mee bij het maken van beleid dat hen raakt, neem een voorbeeld aan Vlaanderen en Duitsland’, aldus Dullaert.

Kinderrechten in Beweging

Het VN-Kinderrechtencomité geeft de overheid adviezen over hoe de kinderrechten in Nederland te verbeteren zijn. Maar hoe weten we of die adviezen opgevolgd worden en of er ook daadwerkelijk iets verandert? Dat is vanaf nu te volgen via de online monitor Kinderrechten in Beweging.

De nieuwe online monitor Kinderrechten in Beweging brengt vanaf 24 oktober elk jaar de data en beleidsveranderingen van het afgelopen jaar in beeld. Het laat op tien thema’s zien waar beweging in zit en waar nog veel meer actie op moet worden ondernomen.

Over het Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief bestaat uit zes kernleden: de kinderrechtenorganisaties Augeo Foundation, Defence for Children, de Nationale Jeugdraad (NJR), Kinderpostzegels, Save the Children en Terre des Hommes. Daarnaast zijn er tal van maatschappelijke organisaties die werken met of voor kinderen aangesloten bij het collectief. Samen geven zij een stem aan de rechten van het kind.

De Nederlandse regering schrijft eens in de vijf jaar aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties een rapport over hoe het gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Naast deze overheidsrapportage stuurt het Kinderrechtencollectief namens de kinderrechtenorganisaties een rapportage aan het Kinderrechtencomité in Geneve. Hierin geeft het Kinderrechtencollectief haar visie op de stand van zaken rond kinderrechten in Nederland.