1. Actueel
  2. Kindgericht en sensitief forensisch medisch onderzoek

Kindgericht en sensitief forensisch medisch onderzoek

Een aparte tak binnen de geneeskunde is forensisch medische expertise voor kinderen: FMEK. De meeste forensisch artsen zijn werkzaam bij een GGD. Hun werk is gericht op het opsporen en duiden van letsel bij kinderen waarbij een vermoeden bestaat van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. Het is belangrijk dat dit onderzoek kindgericht en sensitief gebeurt, zodat het een kind zo min mogelijk belast en er later geen klachten aan overhoudt. Daar zijn onlangs nieuwe afspraken over gemaakt.

Kindgericht en sensitief forensisch medisch onderzoek

De Nationaal Rapporteur heeft in haar laatste Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021 aanbevolen om een duurzame oplossing te realiseren voor het uitvoeren van Forensisch Medisch Onderzoeken bij minderjarige slachtoffers van seksueel geweld. Het bleek essentieel om dit landelijk te organiseren, zodat artsen jaarlijks genoeg kinderen onderzoeken om op die manier hun expertise op peil te houden. De komende vier jaar zal LOEF, Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO, de forensisch medisch onderzoeken uitvoeren, uiteraard op een kindvriendelijke en sensitieve manier.

Gevallen of mishandeld?

Bij forensisch medisch onderzoek gaat het niet alleen om vermoedens van seksueel misbruik. Ook bijvoorbeeld bij een diepe snee of een gebroken arm, kan er een vermoeden zijn van kindermishandeling. Augeo Foundation heeft een cursusreeks bedoeld voor medisch professionals die leert over huidafwijkingen en lichamelijke letsel bij kinderen. Ook het opstellen van een forensisch medische letselrapportage is hier onderdeel van.

Deze geaccrediteerde cursussen zijn ontwikkeld binnen het Programma Forensisch Medische Expertise bij kinderen (FMEK), in opdracht van GGD GHOR.