Het is belangrijk dat je medewerkers objectief signalen in kaart kunnen brengen. Dat is stap 1 van de meldcode. Hoe kunnen organisaties dit faciliteren? Bekijk de tips uit de praktijk.

3 tips voor organisaties bij objectief signaleren

1. Zorg voor een laagdrempelig registratiesysteem

Professionals geven vaak aan dat het veel tijd kost om te registreren. Ook bij het in kaart brengen van signalen is registratie van belang. Ga na of er een manier is om het je medewerkers makkelijker te maken om signalen vast te leggen in het dossier. Bijvoorbeeld door de signalenkaart te implementeren.

2. Borg de kindcheck en mantelzorgcheck

Professionals denken er niet altijd aan om ook de kindcheck / mantelzorgcheck af te nemen bij cliënten. Het helpt dan om deze standaard in te voegen in de werkwijze, bijvoorbeeld op het intakeformulier of als pop-up in het registratiesysteem en vervolgens ook in het behandelplan en -proces. Als organisatie kan je dat faciliteren en ervoor zorgen dat dat geïmplementeerd wordt.

‘Het zou mij helpen als in het EPD automatisch het kindcheckformulier in het volwassendossier oppopt, of de meldcode stap 1, denk hier en hier aan, een reminder dus. Dat helpt je om het niet te vergeten en het zorgvuldig te doen.’
Een psycholoog

3. Zorg voor voldoende tijd en ruimte voor deskundigheidsbevordering

Om de signaalgevoeligheid van medewerkers te vergroten is het belangrijk dat er voldoende tijd is daarover te leren. Zorg dat zij onder werktijd scholing kunnen volgen. Bied hen bijvoorbeeld een leerpotje waarin tijd zit voor scholing, dat verlaagt de drempel om kennis en vaardigheden te leren en up-to-date te houden. Ook regelmatig aandacht voor het onderwerp tijdens teamoverleg of tijd voor casusoverleg is helpend.

Gespreksverslagen:
‘Objectief signaleren’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A: Objectief signaleren

Gespreksverslag B: Objectief signaleren