Meer voorlichting over de meldcode is nodig

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode van kracht. Hoe gebruiken professionals de meldcode? In de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is onderzocht of het doel van de meldcode ─ betere en snellere hulp bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling ─ bereikt wordt.

Professionals die de meldcode gebruiken, ervaren de meerwaarde ervan. Helaas blijkt uit de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ook dat veel professionals de verplichte meldcode nog onvoldoende gebruiken.

Gesprek is lastig

Het herkennen van signalen die niet zo zichtbaar zijn, bijvoorbeeld verwaarlozing, vinden veel professionals lastig. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling. Verder zien de onderzoekers dat professionals het lastig vinden om te praten met de betrokkene, omdat ze ─ ten onrechte ─ denken dat ze de meldcode en een mogelijke melding bij Veilig Thuis al moeten noemen in het eerste gesprek. De onderzoekers concluderen dat er meer en vooral doelgroepgerichte voorlichting en training nodig is.

Uit de evaluatie blijkt ook dat er nog weinig bekend is of er voldoende aandacht is voor de positie, de betrokkenheid en rechten van kinderen bij de meldcode en de aanpak van kindermishandeling. Dit staat wel beschreven in de Handreiking Participatie van kinderen in de meldcode. Er wordt aanbevolen om dit nader te onderzoeken. Ook de Kindcheck is nog niet voldoende bekend bij veel beroepsgroepen. Ook hier is dus werk aan de winkel.

Het komend half jaar zal de evaluatie besproken worden met de beroepsgroepen en aan het eind van het jaar geeft de minister een reactie op de beleidsevaluatie aan de kamer. Uiteraard zal Augeo jou op de hoogte houden van de uitkomsten, en eventuele vervolgstappen voor jouw beroepsgroep. Herken jij de uitkomsten van het onderzoek? Staat de meldcode nog op de agenda van jouw organisatie? Helpt de meldcode jou bij een vermoeden? Het kan wellicht geen kwaad om de kennis weer eens op te frissen.

Scholing op maat

Graag brengen wij onze meldcode-cursussen nog eens onder de aandacht. Deze zijn al op maat gesneden per beroepsgroep. Zo zijn er meldcode-cursussen voor kraamverzorgers, leerkrachten in het basisonderwijs, voor tandartsen en ga zo maar door. En dit najaar gaan we extra aandacht besteden aan het communiceren met en het betrekken van kinderen in alle stappen van de meldcode in onze campagne Kind Centraal.

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen bij zorgen over een kind. Lees meer

teaser

Afwegingskader meldcode

Als professional werk je sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Meer over de verbeterde meldcode

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips