De eerste stap is signalen in kaart brengen, zoals de meldcode voorschrijft. In dit geval: oudersignalen die mogelijk een risico vormen voor minderjarige kinderen.

Als de cliënt eerlijk antwoord geeft op jouw vragen en zich bewust is van de reële risico’s voor de kinderen, neem je de volgende stappen:

✔ Ga na of de cliënt jouw zorgen over de kinderen overtuigend heeft weggenomen.
✔ Bij twijfel vraag je een collega of Veilig Thuis om mee te denken. Zet eventueel professionele hulp in of ondersteuning uit het netwerk van de cliënt.
✔ Blijven je zorgen bestaan, leg je cliënt dan uit dat je Veilig Thuis inschakelt voor een onderzoek naar de situatie van de kinderen. Vertel dat het gezin mogelijk (extra) hulp krijgt.

Ontwijkt je cliënt je vragen, krijg je onvoldoende of onjuiste informatie of is je cliënt zich niet bewust van de risico’s voor de kinderen, handel dan als volgt:

✔ Ga na of er hulpverleners bij het gezin betrokken zijn die de situatie van de kinderen kunnen helpen beoordelen.
✔ Is dat niet het geval, leg je cliënt dan uit dat je de meldcode gaat volgen en Veilig Thuis om advies gaat vragen. Vertel dat dit kan leiden tot een onderzoek naar de situatie van de kinderen en zo nodig tot (extra) hulp.

Let op: de kindcheck leidt er dus niet altijd toe dat je alle vijf de stappen van de meldcode doorloopt. Zoek in de meldcode van jouw organisatie op wat jouw taken en verantwoordelijkheden precies zijn. > Lees ook Augeo Magazine: Zo voer je de Kindcheck uit.

Wat als je maar kort contact met ouders hebt

Zie je je cliënten eenmalig of maar kort, dan is een gesprek over eventuele risico’s voor kinderen niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als je op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis werkt of bij de ambulancedienst.

Toch kun je iets voor de kinderen betekenen:

Tref je een cliënt met eerder genoemde problemen?

Vraag dan of je cliënt zorg draagt voor minderjarige kinderen. Zo ja, leg je cliënt dan je zorgen voor.
Vraag vervolgens advies aan Veilig Thuis. Soms is het mogelijk professionele hulp of ondersteuning van het eigen netwerk in te schakelen. Zoek daarom naar samenwerking met hulpverleners die al contact hebben met je cliënt en het gezin.

Draag de verantwoordelijkheid voor je cliënt pas over als iemand anders de hulp op zich neemt.
Is het onmogelijk om deze stappen te zetten? Vertel dan aan je cliënt dat je een melding doet bij Veilig Thuis.
Ga na in de meldcode van jouw organisatie welke taken en verantwoordelijkheden jij precies hebt.

Neem je zorgen om de situatie van de kinderen altijd serieus en doe er iets mee!

Kindcheck stappenplan

Kindcheck huwelijksdwang

Online Kindcheck Cursus

Bekijk de kindcheck cursussen

Ouders met problemen

Ouders met problemen

Om welke ouders gaat het?

Tips Verminderen stressklachten

Vragen en publicaties van de kindcheck

Lees meer

Kindcheck

De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer