Iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid of het welzijn van een kind of een volwassene, kan Veilig Thuis bellen.Veilig Thuis is het Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling en is 24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000. Via dit landelijke nummer wordt je doorgeschakeld naar de Veilig Thuis-organisatie in jouw regio. Voor professionals kan Veilig Thuis een belangrijke rol spelen bij het doorlopen van de stappen van de meldcode. Vanaf een eerste vermoeden kunnen zij advies vragen: is het terecht dat ik me zorgen maak? Hoe kan ik mijn zorgen bespreken met ouders? Wat kan ik nog meer doen voor dit gezin?

Wanneer overweeg je Veilig Thuis?

Als een professional vermoedt dat een kind of volwassene acuut ernstig gevaar loopt of structureel onveilig is meldt hij of zij dat bij Veilig Thuis. Ook als een slachtoffer zelf vertelt over onveiligheid thuis (een disclosure doet), meldt de professional dat. Veilig Thuis noteert dan de gegevens van het gezin en onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp, maar organiseert de noodzakelijke hulpverlening en ondersteuning om de veiligheid in het gezin op korte en lange termijn te herstellen en handhaven.

Professionals bespreken in principe altijd met de cliënt dat zij van plan zijn een melding te doen bij Veilig Thuis. Dat is belangrijk, omdat de professional dan kan uitleggen waarom hij of zij dat nodig vindt en de cliënt daarop kan reageren en omdat de professional zo niets achter de rug van de cliënt / het gezin om doet. Transparant en zorgvuldig handelen helpt de vertrouwensrelatie in stand te houden.

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis adviseert en ondersteunt professionals de stappen te nemen die nodig zijn om de situatie voor het gezin te verbeteren. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling kun je dit bij Veilig Thuis melden. In elke stap van de meldcode kan je Veilig thuis bellen voor advies of ondersteuning. Veilig Thuis kan dan met je bespreken:

 • Welke informatie je hebt over de actuele onveiligheid van alle gezinsleden.
 • Wat je mogelijkheden zijn om zelf de directe veiligheid te herstellen.
 • Of je op basis van de wet Meldcode en je afwegingskader een melding moet doen.
 • Welke lokale deskundigen je kan betrekken bij de aanpak.
 • Hoe Veilig Thuis je daarbij kan ondersteunen.
 • Of je behoefte hebt aan een vervolgadvies.

Bij een advies hoef je de naam van het gezin niet te noemen. Veilig Thuis bespreekt met jou hoe zij omgaat met het registreren van gegevens naar aanleiding van een advies. Bij een advies blijf je zelf verantwoordelijk voor de aanpak en uitvoering van de acties. Veilig Thuis kan je ondersteuning bieden bij de gesprekken met het kind en/of de ouders en bij het opstellen van veiligheidsvoorwaarden en het opnieuw taxeren van de veiligheid.

Wat als ik besluit te melden?

Veilig Thuis neemt elke melding van een (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling aan. Je maakt dan als melder je contactgegevens kenbaar. Bij het doen van een melding kan je van mening zijn dat je zelf de nodige hulp kunt bieden of organiseren. Of je verzoekt Veilig Thuis om de verantwoordelijkheid over te nemen. Veilig Thuis maakt met jou afspraken over:

 • De vervolgstappen.
 • De verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid in het gezin.
 • De afstemming met de direct betrokkenen.
 • De samenwerking en communicatie tussen jou en Veilig Thuis.


Na een melding wordt getracht binnen vijf werkdagen contact met je op te nemen om:

 • De veiligheidsbeoordeling te bespreken en de informatie te delen die is opgehaald, voor zo ver deze informatie noodzakelijk is voor een goede uitoefening van jouw taak.
 • Jouw mogelijkheden te bespreken om zelf de nodige hulp te bieden.
 • Afspraken te maken – mocht het nodig zijn dat Veilig Thuis zich ook actief gaat inzetten voor dit gezin of huishouden.


Veilig Thuis informeert vervolgens het gezin/huishouden over de melding en over de afspraken die jullie onderling hebben gemaakt.

Veiligheidsbeoordeling

Veilig Thuis verzamelt informatie uit eerdere meldingen bij Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming met als doel zicht te krijgen op de veiligheid in het gezin of huishouden. Vervolgens wordt besloten welke instelling of professional de verantwoordelijkheid krijgt voor de vervolgstappen die genomen moeten worden. Als meldingen niet kunnen worden overgedragen zal Veilig Thuis direct werken aan veiligheid of eerst onderzoek doen. 

Direct werken aan veiligheid

Als de gezinsleden na de melding bereid zijn samen te werken met Veilig Thuis wordt er afgesproken wat er minimaal moet gebeuren om te zorgen dat het direct veilig wordt. Deze afspraken heten veiligheidsvoorwaarden. Deze veiligheidsvoorwaarden worden door Veilig Thuis overgedragen aan het (netwerk rond een) gezin en/of aan professionele hulpverlening.

Onderzoek

Als gezinsleden van het gemelde gezin niet willen samenwerken met Veilig Thuis of als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis onderzoek.