Kinderen kunnen door een volwassene thuis of buitenshuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. Zij kunnen daar ernstige schade door oplopen. Dat kan lichamelijke schade zijn, zoals blauwe plekken of brandwonden. Maar het kind kan ook psychische schade oplopen. Vaak zie je die schade niet direct. Elk jaar worden in Nederland ruim 119.000 kinderen mishandeld.
Wat is kindermishandeling

Wat is kindermishandeling

De meeste ouders of verzorgers mishandelen hun kind niet met opzet. Vaak kunnen zij de zorg voor hun kind door eigen problemen niet (meer) aan of weten niet goed wat hun kind nodig heeft. Kindermishandeling vindt meestal binnen de huiselijke kring plaats. We noemen dat huiselijk geweld. Kinderen kunnen ook op andere plekken mishandeld of misbruikt worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school of op de sportclub.

In de Wet op de Jeugdzorg wordt kindermishandeling als volgt omschreven: "Kindermishandeling is elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel."

Vormen van Kindermishandeling

Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en slaan.

Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassene scheldt het kind vaak uit, doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang.

Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft.

Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig positieve aandacht. De ouders of verzorgers negeren de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een kind getuige is van geweld tussen ouders.

Seksueel misbruik
: de volwassene raakt het kind op een seksuele manier aan.

Vormen van kindermishandeling

als je met kinderen of ouders werkt

Kindermishandeling signaleren en aanpakken

Online cursussen van Augeo

Kindermishandeling signaleren en aanpakken

Kindermishandeling kan een blijvende, schadelijke invloed hebben op een kind. Augeo wil er voor zorgen dat iedereen die met ouders en kinderen werkt kan signaleren dat een kind thuis of elders mishandeld of misbruikt wordt. En daar vervolgens op een adequate manier mee omgaat. Zodat kinderen en ouders na ingrijpende ervaringen weer verder kunnen. Daarom ontwikkelen we online cursussen voor professionals. In alle cursussen van Augeo Academy leer je:
- Signalen van kindermishandeling herkennen
- Zorgen bespreekbaar maken
- Actie ondernemen
- Werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Je oefent tijdens de cursus met voorbeelden uit je eigen beroepspraktijk. Er zijn online cursussen voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld voor het onderwijs en de gezondheidszorg:

Ben jij Meldcode-proof? Doe de test.

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

Lees meer

Werken met een meldcode

Werken met een meldcode

De basiscursus Werken met een meldcode is geschikt voor alle professionals die werken met ouders en/of kinderen.

Naar de cursus

Kindermishandeling op lange termijn

Gevolgen van kindermishandeling op lange termijn

In het het online college Langetermijngevolgen van kindermishandeling leggen drie experts uit welke gevolgen kindermishandeling heeft voor gezondheidsklachten op volwassen leeftijd.

Lees over het online college

Communiceren over geweld

Communiceren over geweld

In het online college Communiceren over geweld leert kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens hoe je kunt communiceren met ouders wanneer je vermoedt dat zij geweld gebruiken in de opvoeding.

Doe de training

andere websites over Kindermishandeling

Veilig Thuis

Voor een veilig thuis

Website van de Rijksoverheid die hoort bij de campagne tegen Kindermishandeling. Je leest wat kindermishandeling is, hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen.

Voor een veilig thuis.nl

Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd Instituut

Uitgebreide informatie over kindermishandeling, over de preventie van kindermishandeling en over hulpverlening bij kindermishandeling.

Nederlands Jeugd Instituut

De Kinderombudsman

Kinderombudsman

De Kinderombudsman gaat over de rechten van kinderen in Nederland. De informatie is afgestemd op: kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen tussen 12 en 18 jaar en volwassenen.

Kinderombudsman

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over cursus of wil je iets anders weten? Neem nu contact met ons op