3 tips voor organisaties om feiten of meningen beter te onderscheiden

1. Zorg voor een laagdrempelig registratiesysteem

Professionals geven vaak aan dat het veel tijd kost om te registreren. In alle stappen van de meldcode is het van belang zorgvuldig te registreren. Ga na of er een manier is om het je medewerkers makkelijker te maken om het dossier goed up-to-date te houden. Een manier kan zijn om de signalenkaart te implementeren.

2. Zorg dat de aandachtsfunctionaris voldoende tijd heeft

De aandachtsfunctionaris heeft ook in zorgvuldige verslaglegging een belangrijke rol. Collega’s daarbij ondersteunen kost tijd. Het is daarom belangrijk dat ook deze taak is opgenomen in de functieomschrijving en dat er tijd voor gereserveerd is.

3. Faciliteer scholing van je medewerkers

Medewerkers moeten voelen dat ‘de organisatie’ de meldcode hoog op de agenda heeft staat en het werken met de meldcode faciliteert. Dat uit zich vooral door tijd en ruimte beschikbaar te stellen voor de aandachtsfunctionarissen om hun werk te doen en voor kennisvergroting van je medewerkers over alle onderdelen van de meldcode en dus ook dossiervoering.

Scholing over de meldcode en huiselijk geweld zou voor alle medewerkers verplicht moeten zijn.

‘Structureel aandacht voor het onderwerp werkt alleen als medewerkers scholing onder werktijd mogen volgen. Een leerpotje met tijd voor scholing zou een mogelijkheid kunnen zijn. En scholing in inwerkprogramma’s opnemen ook.’

Andere manieren waarop je als organisatie medewerkers kunt faciliteren zijn het bieden van tijd voor op het opzetten van een buddysysteem zodat medewerkers van elkaar kunnen leren, voor het organiseren van intervisie en voor casusbesprekingen. Allemaal manieren waarop medewerkers met en van elkaar kunnen leren.

 

Gespreksverslagen:
‘Feit of mening’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A lezen

Gespreksverslag B lezen