Over Augeo

Een moment geduld a.u.b. uw gegevens worden opgehaald

We zijn een particuliere stichting en beschikken over eigen vermogen. Deze bijzondere en onafhankelijke positie gebruiken we om knelpunten aan te kaarten, oplossingsrichtingen aan te dragen én zelf actief mee te werken aan het realiseren van verbeteringen. We doen dat in drie programma’s: ‘Meer kinderen gezien’, ‘Meer kinderen gehoord’ en ‘Meer kinderen gesteund’.

Om resultaten te bereiken voor kinderen die geweld, verwaarlozing of misbruik meemaken, zijn deze  7 onderwerpen van belang voor onze visie

VN Kinderrechtenverdrag

Het internationale kinderrechtenverdrag geeft heldere richtlijnen over de verantwoordelijkheden van ouders en de overheid voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Augeo gebruikt het kinderrechtenverdrag als basis in haar contacten met overheden in haar publicaties, onderzoeken en projecten.

Onderzoek

Augeo vindt het belangrijk om bij huidige knelpunten in het veilig opgroeien van kinderen, eerst te zoeken naar oplossingen waarvan we al uit onderzoek weten dat ze werken. En we willen impact-gestuurd beleid stimuleren, onder andere door in gemeenten onderzoek mogelijk te maken naar de veiligheid en het welzijn van kinderen uit gezinnen die hulp krijgen na huiselijk geweld

Implementatie

Augeo besteedt veel aandacht aan implementatie van scholing. Ook verspreiden we kennis over bewezen effectieve beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld in onderzoeken met de Kinderombudsman, een 10-puntenplan voor gemeenten en een handreiking Kindcheck voor de GGZ.

Samenwerken

Bij een complex maatschappelijk probleem als kindermishandeling gaat het vaak mis op samenwerking tussen verschillende sectoren. Daarom stimuleert Augeo projecten waarin de samenwerking wordt verbeterd tussen bijvoorbeeld onderwijs en politie, tussen Veilig Thuis en de Jeugdgezondheidszorg en tussen private en publieke partijen. 

Betere ondersteuning

Sinds het eerste Actieplan Aanpak Kindermishandeling van de Rijksoverheid, uit 2008, is veel aandacht uitgegaan naar het verbeteren van de signalering van de kindermishandeling. Aan verbeteringen in de zorg en ondersteuning voor kinderen in de knel is beduidend minder aandacht besteed.  Augeo zet zich met lobby en projecten in voor verbeteringen van het zorgaanbod voor kinderen die onveilig opgroeien.

Participatie

De stem van kinderen zelf is lange tijd niet gehoord bij het ontwikkelen van beleid om kindermishandeling aan te pakken. Daarom heeft Augeo in 2013 de Augeo Jongerentaskforce opgericht die sindsdien succesvol de belangen van kinderen in de knel behartigd. Ook geven ervaringsdeskundige  jongerentrainers workshops waarin professionals leren hoe kinderen zich gehoord kunnen voelen bij een (v)echtscheiding van hun ouders.

Verantwoordelijkheid

Pas als mensen zelf mee-investeren, meewerken en  verantwoordelijkheid dragen, komen duurzame veranderingen tot stand. Daarom vragen we van professionals die scholing bij Augeo Academy volgen een kleine financiële bijdrage, omdat we weten dat er dan meer cursussen worden afgerond. We werken graag samen met degenen die mede-verantwoordelijk zijn voor het veilig opgroeien van kinderen, zoals het ministerie van VWS en de beroepsorganisaties van huisartsen. En we nemen ook zelf verantwoordelijkheid, door altijd zelf actief in projecten te participeren en te investeren met tijd, expertise en geld.

ik wil meer informatie

Stel je vraag
contact met Augeo