1. Actueel
  2. Structurele samenwerking tussen maatschappelijke opvang en basisscholen werkt
Veerkracht

Structurele samenwerking tussen maatschappelijke opvang en basisscholen werkt

Sinds 2019 loopt in Tilburg als eerste gemeente in Nederland een bijzondere samenwerking. Onder de naam Ruggensteun’ werken maatschappelijke opvang Traverse, het basisonderwijs en ouders structureel met elkaar samen. Deze samenwerking blijkt voor alle betrokkenen meerwaarde te hebben, aldus de evaluatie. Door ‘Ruggensteun’ ontstaat een beter beeld van het kind, waardoor hij of zij optimale steun op maat ontvangt.

Handle with Care en Ruggensteun - Leraar geeft uitleg aan scholieren

In Ruggensteun is geregeld dat alle betrokken partijen vanaf de start van de begeleiding door de maatschappelijke opvang op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen rondom het kind. Bijvoorbeeld als sprake is van actueel huiselijk geweld, van (ongeoorloofd) schoolverzuim of andere zorgen om het kind. Dan wordt ingezet op een driegesprek tussen de ouders, de begeleider van de maatschappelijke opvang en de contactpersoon van school, met als doel gezamenlijk passende steun aan het kind te bieden en te helpen stress te verminderen.

Ervaringen

Nicole Kivits, persoonlijk coach van Traverse en kwartiermaker Ruggensteun vindt het lijntje met de school van de kinderen onmisbaar: ‘School heeft goed zicht op de kinderen en ziet veranderingen in het gedrag. We kijken met de intern begeleider en de ouders naar wat een kind nodig heeft en wat beter kan. Dat levert vaak veel op’.

Een van de ouders geeft aan dat het door eigen problemen soms moeilijk is om goed te communiceren met school. De begeleider van de maatschappelijke opvang kan dan helpen bij dat contact over de kinderen.

Conclusies evaluatieonderzoek

Een aantal belangrijke conclusies uit het evaluatieonderzoek zijn:

  • Er is eerder contact tussen school en maatschappelijke opvang, omdat vanaf de start van de begeleiding door Traverse duidelijk is wie de contactpersonen van het gezin zijn en naar welke school het kind gaat.
  • Door vanaf de start van de begeleiding structureel samen te werken, ontstaat eerder een goed beeld van het kind, waardoor het beter steun op maat kan ontvangen.
  • Een gezamenlijke, gestructureerde en standaard werkwijze neemt bij alle partijen weerstand weg. De werkwijze geeft houvast en biedt duidelijkheid: zo werken wij met elkaar samen, in het belang van de ontwikkeling van het kind.
  • Er wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid, waardoor in alle contexten effectiever kan worden ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften en eigenschappen van het kind.

Betere toekomst en duidelijke meerwaarde

‘Door vroegtijdig erkenning en steun te geven aan het kind en zijn ouders, kan aangestuurd worden op een betere toekomst van het kind, zodat de generaties de omstandigheden niet doorgeven’, aldus de bestuurder van Traverse in een interview.

Ook vanuit school heeft de samenwerking een duidelijke meerwaarde. Een intern begeleider van een van de scholen uit Tilburg zegt daarover: ‘Ik zou willen dat er meer instanties zouden zijn, die werken op de manier zoals Traverse werkt. Het werkt effectief wanneer zij zelf actief contact met ons opnemen en zeggen: Wij zijn betrokken! Laten we samen kijken wat nodig is en wat we kunnen doen voor dit kind’.

Meer informatie over het onderzoek?

Voor vragen of meer informatie over Ruggensteun kun je contact opnemen met Edith Geurts, via edith@augeo.nl.