1. Actueel
  2. Vaak geen juiste hulp bij uithuisplaatsing; zó krijg je meer inzicht
Aanpak kindermishandeling

Vaak geen juiste hulp bij uithuisplaatsing; zó krijg je meer inzicht

Kinderen en ouders krijgen vaak niet de juiste hulp of steun bij (dreigende) uithuisplaatsing van kinderen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Defence for Children. Nog te vaak is de analyse van onveiligheid en achterliggende gezinsproblemen onvoldoende. Dan is het onmogelijk goede en passende hulp te verlenen. Dit sluit naadloos aan bij de conclusies van ons eerdere Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem’ onder gezinnen waar onveiligheid dreigt, maar vaak (nog) geen sprake is van uithuisplaatsing. Hoe krijg je meer inzicht in de problemen die spelen en hoe kun je wel de juiste hulp bieden?

Actueelbericht Uithuisplaatsing
Bron: Defence for Children

Uit het onderzoek van Defence for Children blijkt dat om uithuisplaatsingen te voorkomen en het aantal te verminderen, zou moeten worden geïnvesteerd in traumascreening en -behandeling, in het maken van een goede analyse van de gezinsproblematiek (een verklarende analyse) en zou gezinsgerichte en kleinschalige zorg moeten worden uitgebreid. Eva Huls, advocaat in dienst bij Defence for Children: ‘Nederland moet daarom flink aan de bak, want kinderen hebben recht op de best passende zorg, niet op het minst slechte alternatief.’ Het onderzoek is uitgevoerd onder 95 professionals, vijf jongeren en twee ouders.

Het functioneren van de jeugdbeschermingsketen is al vaker onderzocht en er zijn al veel voorstellen voor verbetering gedaan. Toch blijven veranderingen opmerkelijk genoeg uit. Defence for Children beveelt dringend aan inzichtelijk te maken waarom het niet lukt die verbetervoorstellen op te volgen en belemmeringen op te heffen.

Als Augeo Foundation herkennen we dit. Eind 2020 verschenen de resultaten van een grootschalig onderzoek, waarbij anderhalf jaar lang gezinnen werden gevolgd die gemeld waren bij Veilig Thuis. Daaruit bleek ook dat bijna de helft van de kinderen geen hulp hebben geen gekregen, en dertig procent ervoer geen enkele steun. En het bieden van hulp en steun is ook niet eenvoudig. Binnen de gezinnen gaat het vaak om een opeen opeenstapeling van ernstige en complexe problemen die veelvuldig voorkomen. In deze infographic zie je de belangrijkste conclusies. Het inzetten van de juiste hulp start met een goede analyse van de die problemen.

Hulpmiddel geeft inzicht in de problemen

Uit het onderzoek ‘Kwestie van lange adem’ blijkt dat er veel mee specialistische hulp nodig is, eerder in het proces. Alleen dan kun je voorkomen dat problemen zich blijven opstapelen en kun je hopelijk uithuisplaatsing voorkomen. Door meer inzicht in de problemen die spelen bij de gezinnen, weet je beter welke hulp effectief is. Augeo Foundation ontwikkelde een hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen. Patronen achter gezinsgeweld zijn geanalyseerd en vereenvoudigd tot vijf gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is.

Lees meer over gezinsprofielen