1. Actueel
  2. Hoe zit het met de rechten van kinderen?
Aanpak kindermishandeling

Hoe zit het met de rechten van kinderen?

Mensenrechtenweek

Van 5 tot en met 10 december is de Mensenrechtenweek. Dit is een nieuw initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is bedoeld om vooral kinderen en jongeren na te laten denken over mensenrechten en waarom die belangrijk zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met de rechten van kinderen zelf? Luisteren we wel voldoende naar ze?

Uit een peiling van UNICEF onder Nederlandse kinderen en jongeren tussen de 10 en 17 jaar blijkt dat hun kennis over mensenrechten beperkt is en 51% niet in staat is spontaan één recht te noemen. Groter bewustzijn onder jonge mensen over het belang van mensenrechten kan niet alleen leiden tot (beter) opkomen voor hun eigen rechten, maar ook tot solidariteit voor mensen die, in Nederland of in de wereld, in moeilijkheden zijn.

Kinderrechtenverdrag

Ook al gelden alle mensenrechten voor iedereen, toch is er ook een Kinderrechtenverdrag. In het Internationale Kinderrechtenverdrag staat bijvoorbeeld dat kinderen beschermd moeten worden tegen alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing. En er staat dat ieder kind recht heeft om zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan.

Waarom is het zo belangrijk te luisteren naar kinderen?

Kinderen vinden vaak dat er óver ze wordt gepraat, in plaats van mét ze. Waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat vastlegt in een meldcode en op welke manier je kinderen betrekt, staat in de handreiking ‘participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Dat écht en onbevooroordeeld luisteren belangrijk is, blijkt ook uit het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Betrek mij gewoon. Dit is een onderzoek onder jongeren en ouders die te maken hadden met een klinische opname of uithuisplaatsing. Echt luisteren lijkt helend voor zowel jongeren als ouders. Jongeren, ouders en hulpverleners krijgen een beter beeld van wat er gebeurd is en meer begrip voor elkaar. Jongeren en ouders krijgen erkenning dat ze het moeilijk hebben (gehad) en soms is er ook erkenning van ouders naar hun kinderen.

Wat doe jij – als professional - met de mening van een kind?

Als je weet wat een kind wel en niet wil, wat doe je daar dan mee? Jij bent de deskundige en zult de mening van het kind moeten wegen. Hoe besluit je samen met het kind wat de beste beslissing is voor het kind? En hoe koppel je dat naar het kind terug wanneer het besluit toch anders is. Hoe pak jij dit aan? Daarover gaat een van de zes oefeningen van Kind Centraal.

De stem van jongeren

Onze Augeo Jongerentaskforce laten ook de stem van de jongeren en kinderen horen. Onlangs voerden ze actie, samen met Generation Youthcare (Expex, JongWijs, jongerenraden van JeugdWelzijnsBeraad en NJR). Ze riepen de minister, het kabinet en de gemeenten op om de problemen in de jeugdbescherming nu echt sneller op te lossen en om daarbij samen te werken met ervaringsdeskundige jongeren.