Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

De Wet Verplichte Meldcode

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die geen meldcode hebben.

Basismodel Meldcode

De overheid heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Sectoren en branches hebben dit voorbeeld vertaald naar hun achterban. Instellingen en organisaties op hun beurt maken een vertaling naar hun werkpraktijk: zij beschrijven wie welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Elke meldcode omvat dezelfde 5 stappen zoals opgenomen in het basismodel. Dat vergemakkelijkt de samenwerking tussen professionals en organisaties.

Meldrecht

De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht. Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar het doorlopen van de meldcode hoeft niet te leiden tot een melding.

In de Wet meldcode is wel opgenomen dat professionals het récht hebben te melden bij Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven. Het meldrecht houdt in dat professionals persoonsgegevens van volwassenen en kinderen mogen doorgeven aan Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis een onderzoek naar de gezinssituatie kan starten. Bovendien mogen professionals informatie geven als Veilig Thuis daar vanwege haar onderzoek om vraagt.

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verandert

Wat betekent dat voor jou als professional? We geven op deze pagina's alle nuttige informatie hierover. En het laatste nieuws over de meldcode.
'Ben ik wel meldcodeproof?' Doe de test en je weet het antwoord. Hoe zien de 5 stappen van de meldcode eruit? Wat verandert er aan de meldcode? Je vind het hier. Daarnaast tips voor een goed gesprek met ouders of kinderen, scholing en richtlijnen hoe je kinderen betrekt bij het toepassen van meldcode. Wil je helemaal up-to-date blijven, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Meldcode proof test

Ben jij 'Meldcodeproof'?

Wat weet je over de meldcode. Geef 10 antwoorden en weet of je 'meldcodeproof' bent. 

Doe de meldcode-test

Meldcode stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

Afwegingskader meldcode

Afwegingskader? wat verandert er?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Elke sector ontwikkelt een afwegingskader dat in de meldcode wordt opgenomen.

Lees meer

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de Meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe werkt met het 5-stappenplan.

Word meldcodeproof!

Meldcode, wat is het

WAT IS DE MELDCODE?

Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' (3,48 minuten)

Lees meer

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking voor de Meldcode

‘Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

Nieuwsbrief Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Schrijf je in voor de Meldcode nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van de laatste updates.

Nu inschrijven