Als aandachtsfunctionaris speel je een belangrijke rol in het samen met je collega’s wegen van de verzamelde informatie.

3 tips voor aandachtsfunctionarissen bij informatie wegen

1. Let op de woorden die je gebruikt

Risico’s wegen, ernst en aard beoordelen, veiligheid inschatten… allemaal woorden die medewerkers onzeker kunnen maken. Omdat ze het gevoel hebben dat ze dat niet kunnen, dat ze daarvoor niet toegerust zijn, niet over voldoende expertise beschikken, dat ze niet de juiste persoon zijn om dat te doen. Daarom is het belangrijk medewerkers uit te leggen wat het doel is van deze stap: de informatie uit voorgaande stappen bij elkaar brengen en nagaan of het vermoeden van huiselijk geweld blijft bestaan of is weggenomen. Benadruk daarbij dat het gaat om een inschatting: de meeste professionals hebben niet zelf een volledig beeld van de gezinssituatie; andere partijen zijn nodig om tot een completer plaatje te komen.

Adviseer je collega alle informatie goed vast te leggen in het dossier en bespreek wie welke vervolgstappen zet.

2. Gedeelde visie op (on)veiligheid

Veiligheid en onveiligheid zijn termen waar medewerkers verschillende dingen onder kunnen verstaan. Het is belangrijk dat binnen de organisatie sprake is van een gedeelde visie. Bespreek daarom regelmatig met elkaar wat je verstaat onder veiligheid, wat signalen van onveiligheid zijn, wat je denkt dat nodig is om veiligheid te waarborgen.

‘Ervaringsverhalen kunnen helpen bij het formuleren van een visie op huiselijk geweld en onveiligheid. Die zouden dus meer gedeeld moeten worden, zodat organisaties daar gebruik van kunnen maken.’
Aandachtsfunctionaris

3. Doorloop de beschikbare informatie samen

In het ideale geval neem je stap 4 in een multidisciplinair overleg: vanuit verschillende expertises en invalshoeken is het beter een inschatting te maken. Soms lukt dat niet en doe je dat als aandachtsfunctionaris samen met je collega’s. Ook Veilig Thuis speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe doel van de weging is om de vraag te beantwoorden of het vermoeden van huiselijk geweld blijft bestaan en vervolgens of sprake is van acute of structurele onveiligheid of van een disclosure. Stel dus vragen die helpend zijn om die vragen te beantwoorden.

Meer informatie lees je onder de tips voor professionals.

Gespreksverslagen:
‘Informatie wegen’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag A lezen

Gespreksverslag B lezen