1. Actueel
  2. Kinderen staan zo ongelofelijk in de kou
Aanpak kindermishandeling

Kinderen staan zo ongelofelijk in de kou

Kwetsbare kinderen worden onvoldoende beschermd. Dat schrijven twee Inspecties samen in een landelijk rapport. De overheid neemt onvoldoende haar verantwoordelijkheid. Dat de situatie in de jeugdbescherming onaanvaardbaar is, vinden ook Defence for Children, KidsRights, Het Vergeten Kind, Augeo Foundation en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Ze roepen de Rijksoverheid op om verderstrekkende stelselverantwoordelijkheid te nemen.

Kinderen in de kou - verdrietige jongen - 1028x500px

We leven in een welvarend land waar alles tot in de puntjes geregeld is. Toch lukt het niet om de jeugdbescherming op orde te hebben. Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld. Dit gebeurt alleen als de zorgen over een kind zeer groot zijn.

Uit het VN-Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen vloeit voort dat de Staat verplicht is bescherming en passende zorg te bieden aan deze kinderen en hun ouders of verzorgers. Het VN-Kinderrechtenverdrag stelt bovendien in artikelen 19 en 39 dat er gezorgd moet worden voor passende zorg die veiligheid en herstel mogelijk maakt. De situatie is nu ver beneden de kinderrechtenstandaarden waaraan een land als Nederland moet én kan voldoen. Kinderen staan echt ongelofelijk in de kou.

Oproep

Er is nu meer nodig dan verbeterde regionale samenwerkingsconvenanten en aangescherpte (inkoop)spelregels. De oproep van de vijf organisaties is dan ook: realiseer op korte termijn directe uitkomsten voor ouders en kinderen, waaronder aanzienlijk meer contacttijd. Creëer sneller financiële rust en professionele ruimte om verbeteringen in feitenonderzoek, rapportage, het organiseren van hulp en deskundigheidsbevordering mogelijk te maken.

De ngo’s roepen ook de regio’s nadrukkelijk op om voor ieder gezin dat slachtoffer is van een cliëntenstop, een ruimhartige en domeinoverstijgende aanpak op maat te realiseren die getroffen gezinnen deze zomer doorhelpt.

Situatie is nijpend

Anno juli 2021 zijn er cliëntenstops in twee provincies, heeft een deel van de kinderen geen vaste jeugdbeschermer, krijgt 1/3 van de kinderen niet tijdig de benodigde specialistische zorg: de regio die vandaag “groen” is, kan morgen “rood” zijn, aldus de Inspectie. Vier van de negen jeugdbeschermingsregio’s zijn onder verscherpt toezicht geplaatst. Er moet echt iets gebeuren.

Hulp en steun is nodig

Wat moeten de professionals hier nu mee? De mensen die soms of dagelijks werken met kinderen en ouders? Als je vermoedens hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling volg je de stappen van de meldcode. Uitgangspunt hiervan is dat er niet wordt afgegaan op buikgevoelens, maar dat er gedegen gekeken wordt naar de zorgen en dat er – als dat nodig blijkt te zijn – hulp of steun geboden kan worden. Maar die hulp moet er dan wel zijn en beschermingsmaatregelen moeten zorgvuldig uitgevoerd kunnen worden met onder meer adequaat feitenonderzoek en voldoende contacttijd met ouders en kinderen.