Augeo brengt thema’s als opgroeien met geweld, verwaarlozing of misbruik regelmatig onder de aandacht bij maatschappelijke partners, politici en beleidsmakers. Dit doen we in verschillende samenwerkingsverbanden.

We zetten ons in voor een verbeterd zorgaanbod voor kinderen die geweld hebben meegemaakt. We volgen actualiteit en denken mee in haalbare oplossingen, we organiseren expert meetings of nemen er aan deel. We werken mee aan initiatieven van veldorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) die een statement willen maken of overzicht willen bieden. Onze materialen ontwikkelen we samen met de beroepspraktijk. Regelmatig zetten we onze inspanningen op papier in stevige achtergrond artikelen, ingezonden stukken of brengen we e.e.a. naar buiten via Augeo Actueel (www.augeomagazine.nl) .

Een paar voorbeelden:

  • Samen met Het Vergeten Kind, Adessium Foundation, en Stichting Kinderpostzegels zetten we ons specifiek in voor kinderen die in de opvang verblijven. 
  • Met de Maatschappelijke Alliantie zoeken we samenwerking op met onderwijsorganisaties om traumasensitief onderwijs te stimuleren en de werkrelaties tussen onderwijs en Veilig thuis en onderwijs en politie te versterken. 
  • Met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid  zoeken we naar een manier om ingrijpende ervaringen van kinderen zichtbaar te maken, te monitoren en tijdig in te grijpen bij herhaalde onveiligheid en bij dreigende schadelijke effecten. 
  • Samen met het Ministerie van VWS, NHG, LHV en Ineen werken we aan een verbeterde bekendheid en toepassing van de Kindcheck binnen de huisartsenpraktijken.

Onze Partners

Adessium
Bernard van Leer Foundation
Centrum Seksueel Geweld
Defence for Children
Gemeente Rotterdam
GGZ ecademy
Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling
Ineen
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Kenniscentrum Kraamzorg
Kinderombudsman
Kinderpostzegels
Landelijke Huisartsen Vereniging
Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding Hogeschool Leiden
Maatschappelijke Alliantie Nederland
Marnix Onderwijs Centrum
MBO Raad
Ministerie van Onderwijs
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Missing Chapter
Movisie
Nationale Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid
Nederlands Huisartsen Genootschap
Nederlands Jeugd Instituut
Noaber Foundation
Parkstad, samenwerkende gemeenten
Pharos
PO raad
Rutgers
Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtofferhulp Nederland
Stichting Fonds Slachtofferhulp
Stichting Geheim Geweld
Stichting School en Veiligheid
Stichting Vergeten Kind
United World College Maastricht
Het Vergeten Kind
Van Montfoort
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerwerk
Villa Pinedo
VO raad

Internationale samenwerking:
BumF
BAfF
Freudenberg Stiftung
ISPCAN
Kinderklinikum Oldenburg (Duitsland)
Unicef Netherlands
Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS), Noorwegen
Tampere University, Faculty of Social Sciences / Psychology, Finland
Uppsala University, Social Medicine, Child Health And Parenting Zweden
Ghent University, België
Consortium RefugeesWellSchool project
European Society for Emergency Medicine (EUSEM)
European Society for Emergency Nursing (EuSEN)